Marathi IC33 Paper 10

Que. 1 : खालीलपैकी कोण घर खरेदी करणाऱ्यास सुरक्षा प्रदान करू शकतो ?    1.  मॉर्टगेज रिडेम्पशन    2.  जीवन विमा    3.  अपंगत्व विमा    4.  सामान्य विमा Que. 2 : mwp अधिनियम ची धारा ०६ अंतर्गत लाभारती होऊ शकतो/ शकते ?    1.  एकटी पत्नी    2.  पत्नी आणि एक वा एकापेक्षा जास्त मूळ संयुक्त रूपाने    3.     4.  वरीलपैकी सर्व Que. 3 : ह्या पैकी काय सत्य आहे १]…

Read More