Menu Close

Marathi lic exam

IC38 Marathi Chapter 15 Notes

धडा १५ हमिदारी १ ] आधारभूत संकल्पना कोणत्या प्रस्तावास स्वीकार करणे अथवा नाही हे प्रस्तावाची  माहिती आणि विमा कंपनीच्या आवश्यकता यावर अवलंबून असते विमा कंपनीची…