Menu Close

lic exam gujarati

IC38 Gujarati Chapter Paper 23

Que. 1 : નીચેનામાંથી કયું વાક્ય સાચું છે?    1.  વીમા નિયમનનો મુખ્ય ઉદેશ્ય વીમા કંપનીઓનું રક્ષણ કરવાનું છે.    2.  વીમા નિયમનનો મુખ્ય ઉદેશ્ય વીમા મધ્યસ્થીઓનું રક્ષણ કરવાનું છે.…