lic agency exam Gujarati

IC38 Gujarati Chapter Paper 23

Que. 1 : નીચેનામાંથી કયું વાક્ય સાચું છે?    1.  વીમા નિયમનનો મુખ્ય ઉદેશ્ય વીમા કંપનીઓનું રક્ષણ કરવાનું છે.    2.  વીમા નિયમનનો મુખ્ય ઉદેશ્ય વીમા મધ્યસ્થીઓનું રક્ષણ કરવાનું છે.    3.  વીમા નિયમનનો મુખ્ય ઉદેશ્ય પોલીસીધારકોનું રક્ષણ કરવાનું છે.    4.  વીમા નિયમનનો મુખ્ય ઉદેશ્ય વીમા સરકારનું રક્ષણ… Read MoreIC38 Gujarati Chapter Paper 23 »