Menu Close

IC38 Chaperwise Mock Test

IC38 Marathi Chapter Paper 4

Que. 1 : खालील पैकी कोणत्या संस्थेस इरडा नियंत्रित नाही करू शकत?    1.  आयुर्विमा एजेंट    2.  आयुर्विमा कंपनीचा कर्मचारी    3.  ब्रोकर    4.  आयुर्विमा कंपनी Que. 2 : आयुर्विमा कंपनीचा प्रतिनिधी आहे…