IC38 Marathi Chapter Paper 2

Que. 1 : खालील पैकी कोणता घटक आहे जो आजारांच्या शक्यतांना प्रभावित करतो ?    1.  वय    2.  लिंग    3.  सवयी    4.  वरील सर्व Que. 2 : खालीलपैकी कोणता घटक आहे जो आजारांच्या शक्यतांना प्रभावित करतो ?    1.  व्यवसाय    2.  कौटुंबिक इतिहास    3.  शाररिक निर्मिती    4.  वरील सर्व Que. 3 : खालीलपैकी कोणता एक घटक आहे जो आजारातील शक्यतांना प्रभावित करते ?    1.  भूतकालीन आजार वा शल्य चिकित्सा…

Read More