Tag: gujarati ic38 chapter

Que. 1 : ટર્મ વીમા પોલીસી સાથે સંકળાયેલ નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ સાચો છે?    1.  ટર્મ વીમા પોલીસી એકલ પોલીસીની સાથે સાથે પોલીસીઓ સાથે રાઈડર તરીકે ખરીદી શકાય છે.    2.  ટર્મ વીમા પોલીસી લાંબા ગાળાના ફેરફાર વિકલ્પની સાથે આવે છે.    3.  તમામ ટર્મ વીમા પોલીસીઓ સહજ ખોડખાંપણ રાઈડરની સાથે આવે છે    4.  એક ટર્મ વીમા પોલીસીને આજીવન વીમા પોલીસીમાં ફેરવવાની કોઈ […]