Menu Close

gujarati ic38 chapter

IC38 Mock Test Gujarati 1

Que. 1 : ટર્મ વીમા પોલીસી સાથે સંકળાયેલ નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ સાચો છે?    1.  ટર્મ વીમા પોલીસી એકલ પોલીસીની સાથે સાથે પોલીસીઓ સાથે રાઈડર તરીકે ખરીદી શકાય…