Menu Close

Tag: download marathi ic-33 paper

Marathi IC33 Paper 10

Que. 1 : खालीलपैकी कोण घर खरेदी करणाऱ्यास सुरक्षा प्रदान करू शकतो ?    1.  मॉर्टगेज रिडेम्पशन    2.  जीवन विमा    3.  अपंगत्व विमा    4.  सामान्य विमा Que. 2 : mwp अधिनियम ची…