प्रकरण 6

 

1. संचायीठेवींच्याखात्याचीव्याजाचीवारंवारतात्रैमासिकआहे
2. जरएखादीव्यक्तीआरोग्य vimyacha प्रिमियमभारतअसेलतरत्याला 1961 च्या IT अधिनियमाच्याकलम 80 दखालीसूटमिळूशकते
3. जरव्याजदरातवाढझालीतरशेयरच्याकिमतीकमीहोतातआणिव्याजदरातघातझालीतरत्यावाढतात
4. सोन्याचेपरिवर्तन ETF मध्येकरण्याचासर्वातमोठाफायदाआहेलिक्विडीटी
5. जरएखाद्यालाकिसानविकासपत्रघ्याचीअसतीलतरत्यानेपोस्टऑफिसमध्येजावे
6. प्रत्यक्षमोबदलाकमीहोतोखर्चाच्यामहागाईमूळेजर FD चामोबदला६% असेलतरप्रत्यक्षमोबदला४% असतो .
7. कर्मचारीग्राच्यूटीफंडहे 1961 च्या IT अधिनियमाच्याकलम८० C अंतर्गतसवलतमिळतनाही
8. जरएखाद्याव्यक्तीलालहानउलेअसतीलतरजीवन, आरोग्य, निवृत्तीआणिचायील्डगुंतवणूकपॉलिसीपैकीत्याचीशेवटचीप्राथमिकताअसेलनिवृत्तीप्लान
9. जरएखाद्याव्यक्तीलाकरवाचवायचाअसेलजोसामान्यतः IT अधिनियमाच्याकलम 80C खालीसध्या 100000 आहेत्यांनीइन्फ्रास्ट्रक्चरबॉन्ड्समध्येगुंतवणूककेलीपाहिजे
10. रिकरिंगआणिसंचायीठेवीदोन्हीठेवीदारांनामोबदल्याचीखात्रीदेतात
11. जर RBI नेव्याजदरवाढविलेतरशेयारचेभावउतरतीलकिंवाकमीहोतील
12. विमाएजंटग्राहकाचीमदतत्याच्याआर्थिकगरजांनुसारउत्पादनेसुचवूनकरूशकतो
13. जरएखाद्याव्यक्तीचीनोकरीजाणारअसेलतरत्याच्यासाठीयोग्यगुंतवणूकअसेलबँकेत FD सहम्युचलफंड्सचेडेटफंड्स
14. रिकरिंगआणिसंचायीठेवीमधलामुख्यफरकआहेव्याजाच्याभरण्याचीवारंवारता
15. १५वर्षांनंच्याव्याप्गतनंतरव्यक्तीलामूळेअसल्यासत्याचेव्ययक्षमउत्पन्नवाढेल
16. जरबँकेतगुंतवणूककेलीगेलीतरकालावधी, व्याजदेण्याचीपद्धतआणिव्याजदरत्यालाआधीचसांगितलीजाते
17. जरएखाद्यलाधोकाछत्रासाठीपॉलिसीहवीअसेलआणित्यानंतरत्यालापॉलिसीच्याटर्मनंतरमोबदलाहवाअसेलतरत्यांनीरिटर्नऑफप्रिमियमघेतलापाहिजे(ROP )
18. व्यक्तीनेउत्पन्नाच्या४०% गृहकर्जाच्या EMI वरखर्चकरावे
19. जर RBI नेव्याजदरवाढविलेतरशेयारचेभावउतरतीलकिंवाकमीहोतीलआणिशेयर्सकमीआकर्षकहोतील
20. जरसोन्याचेपरिवर्तन ETF मध्येकेलेगेलेतरलिक्विडीटीवाढेल
21. इंटरनेटएकाव्यक्तीससोपामार्गआहेकॉलसेन्टर्सआणिएजंटपेक्षाबचतउत्पादनेघेण्यासाठी
22. किसानविकासपत्रपोस्टातक्लियरहोतात
23. पोस्टाच्यामासिकयोजनेतगुंतवणूककेल्यासव्याजदरपुर्णत्वापर्यंतसमानराहतो
24. डेटम्युचलफंडचेप्रमुखलक्ष्यलिक्विडीटीआहे
25. आपत्कालीनफंड्सठेवण्यासाठीसर्वोत्तममार्गआहेबँककिंवा FD
26. सर्वबचतगरजांमध्येप्रार्थमिकबचतगरजआहेआनुषंगिकताआपत्कालीनफंड
27. व्यक्तीनेउत्पन्नाच्या४०% गृहकर्जाच्या EMI वरखर्चकरावे
28. कलम 80C अंतर्गतआरोग्यप्रिमियमचीसवलतअधिकआहेजरविमेदाराचेवय 65 पेक्षाअधिकअसेल
29. बँकेनीआपलेव्याजदरवाढविलेतरत्यांच्याबॉन्ड्सचीकिंमतकमीहोईल
30. संचायीआणिनिश्चितपारंपारिकठेवीनमधलामुख्यफरकरिटर्न्सआहे
31. जरएखाद्याव्यक्तीनेशेयर्सच्याडायरेक्टहोल्डिंगमधूनइक्विटीबेस्डम्युचलफंड्समध्येगुंतवणूककेलीतरत्याचापरिणामधोक्यानंवरअसाहोईलकीतेअधिकविस्तीर्णहोतील
32. जर FD मध्येगुंतवणूककरावयाचीअसेलआणिआयकरसवलतसुद्धाहवीअसेलतर५वर्षेथांबणेआवश्यकआहे
33. ULIP NSC पेक्षाअधिकफायद्याचेअसतेकारण NSC चामोबदलाकरपात्रअसतोआणि ULIP चामोबदलाकरमुक्तअसतो
34. जरग्राहकांनीसमर्पणपर्यायनिवडलातरपूर्णत्वाचाक्लेमत्याला५हप्त्यातमिळूशकतो
35. जरपैसेमिळण्यासाठी 9 महिन्यासारखाकमीवेळअसेलतरविमा, म्युचलफंडकिंवाशेयर्सपेक्षात्यांनीबँकेत FD तपैसेगुंतवलेपाहिजेत .
36. मालमत्ताव्यवस्थापनकंपन्याम्युचलफंडयोजनाराखतात
37. टाइमडिपॉसिटखातेपोस्टातूननिर्गमितकेलेजाते
38. रिकरिंगआणिसंचायीठेवीमध्येगुंतवतानाग्राहकमुख्यतःव्याजदरबघतो
39. संचायीआणिनिश्चितपारंपारिकठेवींमध्येबँकठेवींवरव्याजमासिक/त्रैमासिक/ सहामाही/ वार्षिकपद्धतीनेदेते
40. ULIP आणि NSC दोन्हीतकरलाभअसतातजरी ULIP चेफायदेअधिकआहेत
41. फॅमिलीफ्लॉटरहेल्थप्लानमध्येकुठलेहीनिश्चितप्रमाणनसते
42. कोणाकडेजर१००युनिटसोन्याच्या ETF प्रमाणपत्रअसतीलतरत्याच्याकडे५०ते१००ग्रामसोनेआहे
43. बॉम्बेस्टॉकएक्सचेंजएकमध्यस्तम्हणूनकामकरतेपारंपारिकमंचावरशेयर्सच्याखरेदीआणिविक्रीसाठी
44. पोस्टाच्यायोजनेअंतर्गतकरसवलतमिळविण्यासाठी५वर्षासाठीगुंतवणूककरावीलागते

Similar Posts: