Menu Close

IC38 MOCK TEST GUJARATI 6

Que. 1 : નીચેનામાંથી કયું સામાન્ય વીમામાં પ્રીમીયમની ગણતરી કરવાનું એક પરિબળ છે?
   1.  એક નુકશાનની ઘટના (કોઈ વીમાધારક જોખમના કારણે) ના કારણે નુકશાનની સંભાવના
   2.  નુકશાનની અંદાજીત રકમ જે સંપતિના નુકશાનના કારણે ઉત્પન્ન થઇ શકે છે
   3.  ઉપરોક્ત તમામ
   4.  આમાંથી એક પણ નહી
 
Que. 2 : નીચેનામાંથી કોના ઉદભવથી વીમા સુરક્ષાના એક પ્રકારનું સર્જન થાય છે?
   1.  સંયુક્ત કુટુંબ પ્રણાલી
   2.  વિભક્ત પરિવાર પ્રણાલી
   3.  ઉપર ના બંને
   4.  આમાંથી એક પણ નહી
 
Que. 3 : રાજેશ એક પ્રોફેશનલ છે જેનું કામ એક ઉત્પાદન અથવા સેવાની વ્યવસાયિક વ્યવહારો માટે લોકોને પ્રેરિત કરવાનું છે, અને આ કામ મહેનતાણું કમાવવાના હેતુથી કરવામાં આવે છે. તેનો વ્યવસાય કયો છે?
   1.  તે પ્રોફેસર છે
   2.  તે એક શિક્ષક છે
   3.  તે એક ડોક્ટર છે
   4.  તે એક સેલ્સમેન છે
 
Que. 4 : ભારત સરકાર નીચેનામાંથી કોના દ્વારા જીવન વીમા ધંધાનો વ્યવસાય કરે છે?
   1.  ભારતીય જીવન વીમા
   2.  જી આઈ સી ઓફ ઇન્ડિયા
   3.  ટપાલ જીવન વીમા
   4.  ઉપરોક્ત તમામ
 
Que. 5 : નીચેનામાંથી કયું ઘરના માલિકના વીમામાં વીમાની રકમ નક્કી કરવાની એક રીત છે?
   1.  બજાર મુલ્ય
   2.  પુન:સંગ્રહ મુલ્ય
   3.  ઉપરના બંને
   4.  આમાંથી એક પણ નહી

વધુ પ્રશ્નો માટે અહીં ક્લિક કરો – Click Here

Similar Posts: