IC38 Marathi Chapter Paper 8

Que. 1 : पूर्ण जीवन आयुर्विमा करिता भरणा केला गेलेला प्रीमियम सावधि आयुर्विमा करिता भरणा केले गेलेल्या प्रीमियमची तुलनेत _________असते
   1.  जास्त
   2.  कमी
   3.  साहित्य
   4.  जास्त उच्च
Que. 2 : खालीलपैकी कोणते एक अमूर्त उत्पाद आहे ?
   1.  गाडी
   2.  घर
   3.  आयुर्विमा
   4.  साबण
Que. 3 : जेवढे ___________ आपल्या जीवन आयुर्विमा साठी आपल्याकडून भरणा होईल तेवढीच ________भरपाई मृत्यूच्या परिस्थितीत आपल्या लाभार्त्यास भरपाई केली जाईल
   1.  उच्च , उच्चतर
   2.  कमी , अत्यल्प
   3.  जास्त , कमी
   4.  जलद , हळू
Que. 4 : खाली दिलेल्या पैकी कोणते सावधी आयुर्विमा बाबत बरोबर आहे ?
   1.  टर्म आयुर्विमा टर्म आयुर्विमा योजनेत आयुष्यभर नुतूनीकरणाचा विकल्प असतोयोजनेत आयुष्यभर नुतूनीकरणाचा विकल्प असतो
   2.  सर्व टर्म आटर्म आयुर्विमा ला स्टॅन्ड अलोन पॉलिसी वा इतर पॉलिसी सह रायडर च्या स्वरूपात विकत घेतले जाऊ शकतेयुर्विमा योजना स्वनिर्मित अपंगत्व रायडर युक्त असते
   3.  सर्व टर्म आयुर्विमा योजना स्वनिर्मित अपंगत्व रायडर युक्त असते
   4.  एक टर्म इन्शोरंन्स प्लॅन ला पूर्ण जीवन योजनेत परिवर्तित करण्यासाठी कोणते प्रावधान नाही
Que. 5 : _________ जीवन आयुर्विमा व्यक्तीच्या मृत्यूच्या घटनेत पॉलिसींकर्त्याच्या मोर्टगज ची भरपाई करतो
   1.  मॉर्टगेज [बंधक ]
   2.  कालावधी
   3.  संपूर्ण
   4.  एंडोमेंट

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Related Material  IC38 English Mock Test-10
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?