IC38 Marathi Chapter Paper 27

Que. 1 : खाली दिलेल्या वाक्यांपैकी कोणते बंदोबस्ती योजने बाबत बरोबर आहे ?
   1.  ह्याचा मृत्यू वा उत्तरजीवीत दोघांना लाभ आहे
   2.  ह्याचा फक्त मृत्यू लाभ घटक आहे
   3.  ह्याचा फक्त उत्तरजीवीता लाभ घटक आहे
   4.  हे सविधी योजने सामान आहे
Que. 2 : खालीलपैकी कोणते एक बंदोबस्ति आयुर्विमा योजनेचे एक उदाहरण आहे ?
   1.  बंधक मुक्ती योजना
   2.  क्रेडिट जीवन विमा योजना
   3.  धन वापसी योजना
   4.  संपूर्ण जीवन योजना
Que. 3 : __________ च्या दृष्टिकोनानुसार एक उत्पाद वैशिष्ट्यांचे संच आहे . विभिन्न प्रकारच्या गुणांसमान गुण वा एकच गुणांच्या अनेक संच सह पॅकिंग करून बाजारात आपल्या उत्पादनाला वेगळ्या स्वरूपात दर्शवते ?
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
Que. 4 : जहरातीच्या दृष्टिकोन नुसार एक उत्पाद _________ संच आहे .फर्मे विभिन्न प्रकारच्या गुणांसमान गुण वा एकच गुणांच्या अनेक संच सह पॅकिंग करून बाजारात आपल्या उत्पादनाला वेगळ्या स्वरूपात दर्शवते ?
   1.  गरज
   2.  गुण/ वैशिष्ट्ये
   3.  वरीलपैकी सर्व
   4.  ह्या पैकी काही नाही
Que. 5 : जहरातीच्या दृष्टिकोन नुसार एक उत्पाद संच आहे .फर्मे ______ प्रकारच्या गुणांसमान गुण वा एकच गुणांच्या ______ संच सह पॅकिंग करून बाजारात आपल्या उत्पादनाला वेगळ्या स्वरूपात दर्शवते ?
   1.  विभिन्न, समान
   2.  विभिन्न , विभिन्न
   3.  समान , विभिन्न
   4.  समान, समान

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Related Material  IC38 Marathi Mock Test 25
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?