IC38 Marathi Chapter Paper 17

Que. 1 : खालीलपैकी कोणते एक आरोग्य संबंधी निर्धारक आहे ?
   1.  जीवनशैली घटक
   2.  वातावरणीय घटक
   3.  आणिवांशीक घटक
   4.  वरील सर्व
Que. 2 : खालीलपैकी कोणते एक वातावरणीय घटक आहे ?
   1.  सुरक्षित पेयजल
   2.  स्वछता
   3.  पोषण
   4.  वरील सर्व
Que. 3 : खालीलपैकी कोणते एक पर्यावरणीय घटक नाही आहे ?
   1.  सुरक्षित पेयजल
   2.  स्वछता
   3.  पोषण
   4.  धूम्रपानाची सवयी
Que. 4 : खालीलपैकी कोणती आरोग्य देखभालाची श्रेणी आहे ?
   1.  प्राथमिक आरोग्य देखभाल
   2.  माध्यमिक आरोग्य देखभाल
   3.  तृतीयक आरोग्य देखभाल
   4.  वरील सर्व
Que. 5 : ________ चिकित्सक , परिचारिका आणि इतर अन्य छोटे दवाखाना द्वारे दिल्या जाणारा सेवांना दर्शवते . jo कोणत्याही आजारासाठी रुग्णांकरिता प्रथम संपर्क केंद्र आहे . अर्थात प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रदाता एक सुदृढ प्रणाली अंतर्गत सर्व रुग्णांसाठी पहिला संपर्क बिंदू आहे
   1.  प्राथमिक आरोग्य देखभाल
   2.  माध्यमिक आरोग्य देखभाल
   3.  तृतीयक आरोग्य देखभाल
   4.  वरील सर्व

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Related Material  IC33 English Chapter 17 Notes
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?