IC38 Marathi Chapter Paper 1


Warning: json_decode() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwlwork/public_html/wp-content/themes/neve/inc/views/post_header.php on line 106

Marathi IC38 Chapterwise 1

Please Start Paper

1. Question

खालीलपैकी कोणत्या प्लॅन मध्ये सर्वात कमी वा नगण्य सामान बचतीचे तत्व सामील आहे ?

2. Question

आयुर्विमा निवडीच्या आधी काय विचार केला पाहिजे ?

3. Question

जोखीम अस्त्रं द्वारे जोखीम एकत्रण ___________म्हटले जाते

4. Question

अधून आयुर्वीमाच्या कारभारातील मुळा ला ________ मध्ये शोधले जाऊ शकते

5. Question

खालीलपैकी कोणते वाक्य बरोबर आहेत?