Que. 1 : खालीलपैकी कोणत्या प्लॅन मध्ये सर्वात कमी वा नगण्य सामान बचतीचे तत्व सामील आहे ?
   1.  सावधि आयुर्विमा योजना
   2.  एडोमेंट प्लॅन
   3.  संपूर्ण जीवन प्लॅन
   4.  मनी बॅक प्लॅन
Que. 2 : आयुर्विमा निवडीच्या आधी काय विचार केला पाहिजे ?
   1.  जेवढे तुंही वाहन करू शकतात त्या पेक्षा जास्तीचे जोखीम घेऊ नये
   2.  जोखिमेचा संभावित परिणामांचा सावधानीपुर्वक विचार केला जावा
   3.  थोड्यासाठी मोठी जोखीम घेऊ नये
   4.  वरील सर्व
Que. 3 : जोखीम अस्त्रं द्वारे जोखीम एकत्रण ___________म्हटले जाते
   1.  जमा भांडवल
   2.  गुंतवणूक
   3.  आयुर्विमा
   4.  स्तांतरण
Que. 4 : अधून आयुर्वीमाच्या कारभारातील मुळा ला ________ मध्ये शोधले जाऊ शकते
   1.   बुटा मरई
   2.  लॉर्ड्स
   3.  रोड्स
   4.  मल्होत्रा समिती
Que. 5 : खालीलपैकी कोणते वाक्य बरोबर आहेत?
   1.  आयुर्विमा अनेकांकरवी काहींच्या तोट्यास वाटून घेण्याची एक प्रक्रिया आहे
   2.  आयुर्विमा एक व्यक्तीच्या जोखीम ला दुसऱ्या व्यक्तीला स्थानांतरित करण्याची एक पद्धती आहे
   3.  आयुर्विमा काही द्वारे अनेकांचे तोटे वाटून घेण्याची एक विधी आहे
   4.  आयुर्विमा काही लोकांच्या लाभला अनेकांकरवी हस्तांतरित करण्याची विधी आहे

सर्व चाचण्यांसाठी येथे क्लिक करा– Click Here

Similar Posts: