IC38 Gujarati Chapter Paper 17

Que. 1 : નીચેનામાંથી શું આરોગ્ય સંબંધિત એક નિર્ણાયક છે ?
   1.  જીવનશૈલી પરીબળ
   2.  પર્યાવરણીય પરીબળ
   3.  આનુવાંશિક (જેનેટિક) પરીબળ
   4.  ઉપરના તમામ
Que. 2 : નીચેનામાંથી કયું એક પર્યાવરણીય પરીબળ છે ?
   1.  સુરક્ષિત પીવાનું પાણી
   2.  સ્વચ્છતા
   3.  પોષણ
   4.  ઉપરના તમામ
Que. 3 : નીચેનામાંથી કયુ એક પર્યાવરણીય પરીબળ નથી ?
   1.  સુરક્ષિત પીવાનું પાણી
   2.  સ્વચ્છતા
   3.  પોષણ
   4.  ધુમ્રપાનની ટેવ
Que. 4 : નીચેનામાંથી કઈ આરોગ્યની જાળવણીની એક શ્રેણી છે ?
   1.  પ્રાથમિક આરોગ્ય જાળવણી
   2.  માધ્યમિક આરોગ્ય જાળવણી
   3.  તૃતીયક આરોગ્ય જાળવણી
   4.  ઉપરના તમામ
Que. 5 : ________________ડોકટરો, નર્સો અને બીજા નાના દવાખાના દ્વારા આપવામાં આવેલી સેવાઓ ને દર્શાવે છે, જે કોઈપણ બીમારી માટે દર્દીનું પહેલું સંપર્ક કેન્દ્ર છે, એટલે કે પ્રાથમિક આરોગ્ય સેવાઓ આપનાર એક આરોગ્યતંત્રમાં દરેક રોગીઓ માટે સંપર્ક નું પહેલું કિરણ છે.
   1.  પ્રાથમિક આરોગ્ય જાળવણી
   2.  માધ્યમિક આરોગ્ય જાળવણી
   3.  તૃતીયક આરોગ્ય જાળવણી
   4.  ઉપરના તમામ

વધુ પ્રશ્નો માટે અહીં ક્લિક કરો – Click Here

X