Gujarati-IC-33-paper-12

Que. 1 : નીચેનામાંથી કયો પોલીસી સૂચીનો એક ભાગ છે ?
   1.  વીમા કંપનીનું નામ
   2.  પોલીસીના માલિકનું નામ અને સરનામું
   3.  જન્મ તારીખ અને છેલ્લા જન્મદિવસમાં ઉંમર
   4.  ઉપરોક્ત તમામ
Que. 2 : નીચેનામાંથી કયો પોલીસી સૂચીનો એક ભાગ છે ?
   1.  વીમા કંપનીનું નામ
   2.  પોલીસીના માલિકનું નામ અને સરનામું
   3.  વીમા કરારની યોજના અને સમયગાળો
   4.  ઉપરોક્ત તમામ
Que. 3 : નીચેનામાંથી કયો પોલીસી સૂચીનો એક ભાગ છે ?
   1.  વીમા કંપનીનું નામ
   2.  પોલીસીના માલિકનું નામ અને સરનામું
   3.  વીમાની/ખાતરીપૂર્વકની રકમ
   4.  ઉપરોક્ત તમામ
Que. 4 : નીચેનામાંથી કયો પોલીસી સૂચીનો એક ભાગ છે ?
   1.  વીમા કંપનીનું નામ
   2.  પ્રીમીયમની રકમ
   3.  વીમાની/ખાતરીપૂર્વકની રકમ
   4.  ઉપરોક્ત તમામ
Que. 5 : નીચેનામાંથી કયો પોલીસી સૂચીનો એક ભાગ છે ?
   1.  પ્રીમીયમની ચુકવણીનો સમયગાળો
   2.  પ્રીમીયમની રકમ
   3.  વીમાની/ખાતરીપૂર્વકની રકમ
   4.  ઉપરોક્ત તમામ
Que. 6 : નીચેનામાંથી કયો પોલીસી સૂચીનો એક ભાગ છે ?
   1.  પ્રીમીયમની ચુકવણીનો સમયગાળો
   2.  પ્રીમીયમની રકમ
   3.  પ્રીમીયમ પ્રારંભ થવાની તારીખ, પરિપક્વતા અને છેલ્લા પ્રીમીયમની ચુકવણીની તારીખ
   4.  ઉપરોક્ત તમામ
Que. 7 : નીચેનામાંથી કયો પોલીસી સૂચીનો એક ભાગ છે ?
   1.  પ્રીમીયમની ચુકવણીનો સમયગાળો
   2.  શું પોલીસી લાભ અથવા લાભ વિનાની છે
   3.  પ્રારંભ થવાની તારીખ, પરિપક્વતા અને છેલ્લા પ્રીમીયમની ચુકવણીની તારીખ
   4.  ઉપરોક્ત તમામ
Que. 8 : નીચેનામાંથી કયો પોલીસી સૂચીનો એક ભાગ છે ?
   1.  પ્રીમીયમની ચુકવણીનો સમયગાળો
   2.  નામાંકિત વ્યક્તિનું નામ
   3.  પ્રારંભ થવાની તારીખ, પરિપક્વતા અને છેલ્લા પ્રીમીયમની ચુકવણીની તારીખ
   4.  ઉપરોક્ત તમામ
Que. 9 : નીચેનામાંથી કયો પોલીસી સૂચીનો એક ભાગ છે ?
   1.  પ્રીમીયમ ચુકવણીની પદ્ધતિ – વાર્ષિક; છ માસિક, ત્રિમાસિક, માસિક; પગારના કપાતના માધ્યમથી
   2.  નામાંકિત વ્યક્તિનું નામ
   3.  પ્રારંભ થવાની તારીખ, પરિપક્વતા અને છેલ્લા પ્રીમીયમની ચુકવણીની તારીખ
   4.  ઉપરોક્ત તમામ
Que. 10 : નીચેનામાંથી કયો પોલીસી સૂચીનો એક ભાગ છે ?
   1.  પ્રીમીયમ ચુકવણીની પદ્ધતિ – વાર્ષિક; છ માસિક, ત્રિમાસિક, માસિક; પગારના કપાતના માધ્યમથી
   2.  નામાંકિત વ્યક્તિનું નામ
   3.  પોલીસી ક્રમાંક – જે પોલીસી કરારની વિશિષ્ટ ઓળખ સંખ્યા છે
 4.  ઉપરોક્ત તમામ
Related Material  IC38 Hindi Chapter Paper 25
Open chat
Need Help?
Hello 👋
Can we help you?