Marathi IC38 Chapter Mock Test

IC38 Marathi Chapter 10 Notes

  धडा १०  जीवन विमाचे प्रयोग विवाहित  महिला संपत्ती अधिनियम –  विवाहित महिला अधिनियम १८७४ चे प्रावधान तरदूद ६ मध्ये जीवन विमा पॉलिसी च्या अंतर्गत पत्नी आणि मुलं करिता लाभाच्या सुरक्षेची तरतूद आहे .संपत्ती अधिनियम १८७४ तरतूद ६ विवाहित महिला… Read MoreIC38 Marathi Chapter 10 Notes »